Dasar Privasi

AIG Malaysia Insurance Berhad (“AIG Malaysia”, “kami”) bersama dengan syarikat-syarikat gabungan dan subsidiari-subsidiari American International Group, Inc. (secara kolektif dirujuk sebagai “AIG”) menghargai kepercayaan anda kepada kami dan komited untuk mengendalikan Maklumat Peribadi (ditakrifkan di bawah) dengan betul menurut undang-undang yang terpakai.

Ini adalah Dasar Privasi utama kami yang menerangkan cara kami menggunakan Maklumat Peribadi yang kami kumpulkan sebagai sebahagian daripada aktiviti perniagaan teras kami.

Rujukan kepada “anda” bermaksud mana-mana individu yang mempunyai hubungan dengan kami, termaksuk pemegang polisi, pengambil insurans atau penuntut di bawah polisi insurans, broker insurans komersial, wakil yang dilantik, ejen, saksi atau individu lain yang mempunyai hubugan dengan kami atau pengguna Perkhidmatan Digital AIG.

Dasar Privasi ini akan ditambah dengan dasar privasi tambahan yang disesuaikan untuk hubungan khusus kami dengan anda di mana ia berguna untuk memberi anda gambaran penuh tentang cara kami mengumpul dan menggunakan Maklumat Peribadi anda.

Tujuan Dasar ini adalah untuk menjelaskan Maklumat Peribadi yang kami kumpul, akses, guna, simpan, pindah dan/atau dedah (bersama-sama, "proses"), sebab-sebab kami memproses Maklumat Peribadi anda, orang yang kami mendedahkan Maklumat Peribadi anda kepada dan hak-hak anda di bawah undang-undang yang berkaitan.

Kami menggunakan perkataan Maklumat Peribadi untuk menerangkan maklumat tentang anda dan individu lain (contohnya, pasangan anda atau ahli keluarga anda yang lain), dan dari mana anda atau mereka boleh dikenalpasti.

Matlamat kami adalah pengendalian Maklumat Peribadi yang bertanggungjawab dan selamat, dengan mengimbangi manfaat aktiviti seperti penyelidikan dan analisis data untuk menambah baik produk dan penyampaian perkhidmatan kami, dengan komitmen kami yang lain, termasuk keadilan, ketelusan dan tak berdiskriminasi.

Maklumat Peribadi diperolehi daripada pelbagai sumber, termasuk:

 • permohonan, borang-borang cadangan dan tuntutan, dan borang-borang lain;
 • panggilan telefon, e-mel, mesyuarat dan komunikasi lain;
 • pembekal perkhidmatan, broker dan ejen, penyiasat tuntutan, saksi, professional perubatan, pihak berkuasa pelesenan kenderaan dan pemandu, agensi rujukan kredit, majikan anda, dan pihak-pihak ketiga yang lain;
 • laman web ini (“Laman”);
 • aplikasi perisian yang disediakan oleh kami pada computer, telefon pintar dan peranti mudah alih yang lain (“Aplikasi”); dan
 • halaman media sosial kami, kandungan, alat dan aplikasi media sosial lain (“Kandungan Media Sosial” kami).

Dalam Dasar Privasi ini, kami merujuk kepada Laman, Aplikasi dan Kandungan Media Sosial bersama-sama sebagai Perkhidmatan Digital AIG.

Melainkan dinyatakan sebaliknya, Perkhidmatan Digital AIG hanya untuk kegunaan oleh orang dewasa yang kompeten di sisi undang-undang. Orang bawah umur dan mereka yang tidak mempunyai kompetensi di sisi undang-undang tidak seharusnya memberikan Maklumat Peribadi melalui Perkhidmatan Digital AIG sendiri tetapi melalui ejen, penjaga atau penasihat undang-undang yang diberikuasa sewajarnya.

Maklumat Peribadi mungkin diberikan kepada kami secara langsung oleh anda atau pihak ketiga. Sebagai contoh, pemegang polisi insurans mungkin memberikan Maklumat Peribadi tentang anda supaya anda boleh mendapat manfaat di bawah polisi insurans mereka.

Sila ambil perhatian:

Dengan memberikan kami Maklumat Peribadi tentang individu lain, anda mengatakan bahawa anda telah (kecuali kami bersetuju sebaliknya, secara bertulis): (a) memaklumkan individu tersebut tentang kandungan Dasar Privasi ini dan sebarang notis privasi lain yang terpakai yang diberikan kepada anda; dan (b) memperolehi kebenaran mereka (jika diperlukan oleh, dan dengan cara yang diperlukan oleh, undang-undang yang terpakai) untuk berkongsi Maklumat Peribadi mereka dengan kami menurut Dasar Privasi ini dan notis-notis privasi lain yang terpakai.

Maklumat Peribadi yang kami kumpulkan dan pegang tentang anda dan individu lain akan berbeza bergantung pada hubungan antara kami dengan anda, termasuk jenis komunikasi antara kami dan produk dan perkhidmatan yang kami bekalkan. Jenis Maklumat Peribadi yang berbeza akan dipegang jika anda merupakan pemegang polisi insurans pengguna atau penuntut, atau anda telah bertanya tentang perkhidmatan kami, berbanding dengan situasi di mana anda mendapat manfaat daripada perlindungan insurans di bawah polisi insurans yang dikeluarkan oleh pemegang polisi lain (contohnya, anda diinsuranskan di bawah polisi korporat yang dikeluarkan oleh majikan anda).

Begitu juga, kami akan memegang Maklumat Peribadi yang berbeza jika anda seorang broker insurans komersial atau wakil yang dilantik, saksi, atau individu lain yang kami mempunyai hubungan dengan.

Oleh sebab kami berada dalam perniagaan pembekalan insurans, pengendalian tuntutan, bantuan, dan perkhidmatan yang berkaitan, Maklumat Peribadi yang kami pegang dan proses, bergantung kepada hubungan antara kami dengan anda, termasuk: 

Jenis Maklumat Peribadi Contoh-contoh
1. Maklumat hubungan

Nama, alamat, e-mel, nombor telefon dan butiran profil rangkaian sosial

2. Maklumat am Jantina, status perkahwinan dan keluarga, tarikh dan tempat lahir, ciri-ciri fizikal (sesuai dengan keadaan), status anda sebagai pengarah atau rakan kongsi, atau kepentingan pemilikan atau pengurusan lain dalam suatu organisasi, tandatangan anda dan pengecam lain.
3. Maklumat pendidikan dan pekerjaanu

Latar belakang pendidikan, butiran majikan dan sejarah pekerjaan, kemahiran dan pengalaman, lesen profesional, keahlian, dan gabungan.

4. Maklumat insurans dan tuntutan Nombor polisi dan tuntutan, hubungan dengan pemegang polisi, pengambil insurans, penuntut atau individu lain yang berkaitan, tarikh dan punca kerosakan harta benda, kehilangan atau kecurian, kecederaan, kecacatan atau kematian, rekod aktiviti (contohnya, rekod memandu), dan maklumat lain yang berkaitan dengan pengeluaran polisi insurans, dan penilaian dan penyelesaian tuntutan. Untuk insurans liabiliti, ini termasuk butiran pertikaian, tuntutan atau prosiding yang melibatkan anda.
5. Nombor pengenalan kerajaan dan rasmi lain Nombor keselamatan sosial atau nombor insurans nasional, nombor pasport, nombor pengenalan cukai, nombor lesen memandu, atau nombor pengenalan atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh kerajaan.
6. Maklumat kewangan dan butiran akaun Nombor kad pembayaran (kad kredit atau debit), nombor akaun bank, atau nombor akaun kewangan dan butiran akaun lain, sejarah kredit, maklumat rujukan kredit dan skor kredit, aset, pendapatan, dan maklumat kewangan lain, maklumat log masuk akaun dan kata laluan untuk mengakses polisi insurans, tuntutan dan akaun lain, dan Perkhidmatan Digital AIG.
7. Keadaan perubatan dan status kesihatan Keadaan fizikal, mental atau perubatan semasa atau sebelumnya, status kesihatan, maklumat kecederaan atau kecacatan, diagnosis perubatan, prosedur perubatan yang dilakukan dan rawatan yang diberikan, tabiat peribadi (contohnya, merokok atau penggunaan alkohol), maklumat preskripsi, dan sejarah perubatan.
8. Maklumat sensitif lain

Maklumat tentang kepercayaan agama, etnik, pendapat politik atau keahlian kesatuan sekerja (contohnya, jika permohonan insurans dibuat melalui rakan kongsi pemasaran pihak ketiga yang merupakan organisasi profesional, perdagangan, beragama, komuniti atau politik), kehidupan seks dan orientasi seksual, atau maklumat genetik atau biometrik.

Kami mungkin mendapatkan maklumat tentang rekod jenayah atau sejarah litigasi sivil (contohnya, untuk mencegah, mengesan, dan menyiasat penipuan).

Maklumat yang diberikan secara sukarela kepada kami (contohnya, keutamaan yang dinyatakan mengenai rawatan perubatan berdasarkan kepercayaan agama) (jika dikumpulkan mengikut undang-undang yang terpakai).

9. Rakaman telefon

Rakaman panggilan telefon dengan wakil dan pusat panggilan kami

10. Gambar dan rakaman video Imej (termasuk fotograf dan gambar) atau rakaman video yang dicipta berkaitan dengan aktiviti insurans atau perniagaan kami, termasuk untuk penilaian, pentadbiran dan penyelesaian tuntutan, pertikaian tuntutan, atau untuk tujuan lain yang berkaitan seperti yang dibenarkan oleh undang-undang, serta rakaman CCTV yang ditangkap oleh peralatan di premis kami
11. Maklumat untuk mengesan, menyiasat atau mencegah jenayah, termasuk penipuan dan pengubahan wang haram Penanggung insurans biasanya mengumpul, memegang, dan berkongsi maklumat tentang urusan terdahulu mereka dengan pemegang polisi dan penuntut untuk tujuan pengesanan, penyiasatan dan pencegahan penipuan, pengubahan wang haram dan aktiviti jenayah lain. Dalam hal ini, kami mungkin mempunyai kewajipan undang-undang untuk mendedahkan maklumat tersebut kepada pengawal selia, pihak berkuasa kerajaan, agensi penguatkuasaan dan/atau badan kerajaan lain yang berkaitan.

12. Maklumat yang membolehkan kami membekalkan produk dan perkhidmatan

Lokasi dan pengenalan harta yang diinsuranskan (contohnya, alamat harta, plat lesen kenderaan atau nombor pengenalan), pelan perjalanan, kategori umur individu yang akan diinsuranskan, butiran risiko yang akan diinsuranskan, sejarah kemalangan atau kerugian terdahulu, dan punca kerugian, status sebagai pegawai syarikat atau pengarah, atau rakan kongsi, atau kepentingan pemilikan atau pengurusan lain dalam organisasi, sejarah pertikaian, prosiding sivil atau jenayah atau siasatan rasmi yang melibatkan anda, dan maklumat mengenai insurans lain yang dipegang.

13. Keutamaan pemasaran, aktiviti pemasaran dan maklum balas pelanggan

Keutamaan pemasaran, maklumat yang berkaitan dengan pertandingan, cabutan hadiah atau penyertaan promosi lain, atau jawapan kepada tinjauan sukarela kepuasan pelanggan.

Untuk menambah baik komunikasi pemasaran kami, kami mungkin mengumpul maklumat tentang interaksi dengan, dan respons kepada, komunikasi pemasaran kami.

14. Maklumat aktiviti dalam talian

Kami akan menerima Maklumat Peribadi tentang anda apabila anda menggunakan Perkhidmatan Digital AIG; ini mungkin termasuk pengecam akaun media sosial dan gambar profil anda, alamat IP anda dan pengecam dalam talian yang lain (setakat mana ia adalah Maklumat Peribadi), dan Maklumat Peribadi lain yang anda memberi kepada kami dalam talian.

Jika anda memilih untuk menyambungkan akaun media sosial anda yang disediakan oleh pembekal perkhidmatan media sosial yang lain ke akaun anda pada mana-mana Perkhidmatan Digital AIG, Maklumat Peribadi daripada akaun media sosial anda yang lain mungkin dikongsi dengan kami, yang mungkin termasuk Maklumat Peribadi yang merupakan sebahagian daripada profil akaun media sosial anda, atau profil rakan anda dan individu lain yang berkaitan.

15. Maklumat tambahan daripada sumber lain Kami dan pembekal perkhidmatan kami boleh menambah Maklumat Peribadi yang kami kumpulkan dengan maklumat yang diperolehi daripada sumber lain (contohnya, maklumat yang tersedia secara umum daripada perkhidmatan media sosial dalam talian dan sumber maklumat lain, sumber maklumat komersial pihak ketiga, dan maklumat daripada syarikat dalam kumpulan syarikat dan rakan kongsi perniagaan kami). Kami akan menggunakan apa-apa maklumat tambahan sedemikian mengikut undang-undang yang terpakai (termasuk mendapatkan persetujuan anda jika diperlukan).

Kami menggunakan Maklumat Peribadi untuk menjalankan aktiviti perniagaan kami. Tujuan kami menggunakan Maklumat Peribadi anda akan berbeza berdasarkan hubungan antara kami dengan anda, termasuk jenis komunikasi antara kami dan perkhidmatan yang kami bekalkan. Maklumat Peribadi akan digunakan untuk tujuan yang berbeza jika anda merupakan pemegang polisi, pengambil insurans atau penuntut di bawah polisi insurans, broker insurans komersial atau wakil yang dilantik, saksi atau individu lain yang mempunyai hubungan dengan kami.

Undang-undang perlindungan data bertujuan untuk memastikan bahawa cara Maklumat Peribadi diproses adalah adil. Untuk mematuhi undang-undang, kami perlu memberitahu anda justifikasi undang-undang yang kami bergantung pada untuk mengguna Maklumat Peribadi anda. Walaupun undang-undang menyediakan beberapa justifikasi undang-undang, Dasar ini menerangkan justifikasi undang-undang utama yang mungkin terpakai terhadap tujuan kami untuk menggunakan Maklumat Peribadi.

Kami mungkin dikehendaki untuk mendapatkan Maklumat Peribadi daripada anda untuk mematuhi keperluan undang-undang yang terpakai, dan Maklumat Peribadi yang tertentu mungkin diperlukan untuk membolehkan kami memenuhi terma kontrak kami dengan anda (atau orang lain), atau sebagai persediaan untuk memasuki kontrak dengan anda (atau orang lain), atau untuk mengejar hak dan/atau kepentingan sah kami atau pihak ketiga. Kami mungkin memaklumkan anda tentang perkara ini pada masa kami mengumpulkan Maklumat Peribadi daripada anda. Dalam keadaan ini, jika anda tidak memberikan Maklumat Peribadi yang relevan kepada kami, kami mungkin tidak dapat membekalkan produk atau perkhidmatan kami kepada anda.  Jika anda ingin mendapatkan maklumat lanjut, sila hubungi kami menggunakan butiran di bawah (lihat bahagian 'Siapa yang perlu dihubungi mengenai Maklumat Peribadi anda?' di bawah).

Di mana kami bergantung pada kepentingan perniagaan sah kami atau kepentingan sah pihak ketiga untuk mewajarkan tujuan penggunaan Maklumat Peribadi anda, kepentingan sah tersebut akan dinyatakan dalam notis privasi tambahan (yang disesuaikan untuk hubungan kami dengan anda di mana ini berguna untuk memberi anda gambaran penuh tentang cara kami mengumpul dan menggunakan Maklumat Peribadi), tetapi dalam apa jua kejadian kepentingan sah kami biasanya adalah:

 • mengejar aktiviti dan objektif komersial kami, atau aktiviti dan objektif pihak ketiga (contohnya, dengan menjalankan pemasaran langsung);
 • pematuhan dengan kewajipan undang-undang dan kawal selia yang terpakai, dan mana-mana garis panduan, standard, dan kod kelakuan (contohnya, dengan menjalankan pemeriksaan latar belakang atau sebaliknya mencegah, mengesan atau menyiasat penipuan atau pengubahan wang haram);
 • penambahbaikan dan pembangunan operasi perniagaan dan penawaran perkhidmatan kami atau pihak ketiga;
 • perlindungan aset, maklumat, perniagaan, pemegang saham, pekerja dan pelanggan kami atau pihak ketiga (contohnya, memastikan keselamatan rangkaian IT dan maklumat, menguatkuasakan tuntutan, termasuk kutipan hutang);
 • untuk memastikan rangkaian/sistem IT kami selamat, mencegah/mengesan jenayah dan memastikan pematuhan terhadap peranan dalaman untuk menggunakan sistem; dan
 • menganalisis persaingan dalam pasaran untuk perkhidmatan kami (contohnya, dengan menjalankan penyelidikan, termasuk penyelidikan pasaran).

Kami mungkin perlu mengumpul, menggunakan, dan mendedahkan Maklumat Peribadi berkaitan dengan perkara-perkara kepentingan awam, contohnya apabila mematuhi kewajipan kami di bawah undang-undang dan peraturan tempatan dan asing yang berkenaan dengan pencegahan pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas, dan undang-undang dan peraturan lain yang bertujuan untuk mencegah jenayah kewangan. Dalam kes-kes ini, justifikasi undang-undang untuk penggunaan Maklumat Peribadi oleh kami adalah bahawa penggunaan diperlukan untuk perkara-perkara kepentingan awam, kepentingan sah, atau kewajipan undang-undang. Justifikasi tambahan juga mungkin terpakai bergantung kepada keadaan.

Kategori Khas/Sensitif Maklumat Peribadi

Untuk kategori maklumat peribadi yang lebih sensitif/khas, kami akan bergantung kepada:

 • persetujuan anda; atau
 • satu atau lebih justifikasi undang-undang lain yang dinyatakan di bawah dan biasanya salah satu daripada dua justifikasi tambahan berikut (namun justifikasi undang-undang lain mungkin tersedia):
  • penggunaan diperlukan untuk penubuhan, pelaksanaan atau pembelaan tuntutan undang-undang, atau apabila mahkamah bertindak dalam kapasiti kehakiman mereka (contohnya, apabila mahkamah mengeluarkan perintah mahkamah yang memerlukan pemprosesan Maklumat Peribadi);
  • penggunaan diperlukan untuk tujuan perubatan pencegahan atau pekerjaan, diagnosis perubatan atau penyediaan penjagaan atau rawatan kesihatan atau sosial; atau
  • penggunaan diperlukan untuk mematuhi kewajipan undang-undang.

Kategori Maklumat Peribadi yang lebih sensitif/khas ini termasuk Maklumat Peribadi yang mendedahkan asal usul kaum atau etnik, pendapat politik, kepercayaan agama atau falsafah, atau keahlian kesatuan sekerja, dan pemprosesan data genetik, data biometrik untuk tujuan mengenal pasti secara unik seorang orang sebenar, data mengenai kesihatan atau data mengenai kehidupan seks atau orientasi seksual seseorang individu.

Pemprosesan Maklumat Peribadi yang berkaitan dengan sabitan jenayah dan kesalahan adalah tertakluk kepada keperluan undang-undang yang terpakai.

Kami menggunakan Maklumat Peribadi untuk menjalankan aktiviti perniagaan kami.  Tujuan kami menggunakan Maklumat Peribadi anda akan berbeza berdasarkan hubungan kami dengan anda, termasuk jenis komunikasi antara kami dengan anda dan perkhidmatan yang kami sediakan. Maklumat Peribadi akan digunakan untuk tujuan yang berbeza jika anda seorang pemegang polisi, pengambil insurans atau penuntut di bawah polisi insurans, broker insurans komersial atau wakil yang dilantik, saksi atau individu lain yang mempunyai hubungan dengan kami.

Tujuan-tujuan utama kami menggunakan Maklumat Peribadi adalah untuk:

A. Berkomunikasi dengan anda dan individu lain.

B. Membuat penilaian dan keputusan (automatik dan tidak automatik, termasuk dengan mengisahkan profil individu-individu) tentang: (i) peruntukan dan terma insurans dan (ii) penyelesaian tuntutan dan pembekalan bantuan dan perkhidmatan lain.

C. Membekalkan insurans, perkhidmatan kewangan, perkhidmatan tuntutan dan bantuan, dan produk dan perkhidmatan lain yang kami tawarkan, termasuk penilaian, pentadbiran, penyelesaian tuntutan dan penyelesaian pertikaian dan mentadbir, menyelenggara, mengurus dan mengendalikan produk dan/atau perkhidmatan tersebut termasuk sebarang pembaharuan. Aktiviti-aktiviti tersebut termasuk: (i) menghantar kepada anda maklumat penting mengenai perubahan kepada dasar kami, terma dan syarat lain, pembaharuan polisi, Perkhidmatan Digital AIG dan maklumat pentadbiran lain; (ii) memproses, menilai dan menentukan apa-apa permohonan atau permintaan yang dibuat oleh anda untuk produk atau perkhidmatan insurans; (iii) memproses Maklumat Peribadi anda berkaitan dengan apa-apa tuntutan yang dibuat di bawah mana-mana produk insurans atau berkenaan dengan apa-apa perkhidmatan yang dibekalkan oleh kami termasuk, tanpa batasan, membuat, membela, menganalisis, menyiasat, memproses, menilai, menentukan atau bertindak balas terhadap tuntutan tersebut; (iv) melaksanakan apa-apa fungsi dan aktiviti yang berkaitan dengan produk dan/atau perkhidmatan insurans yang dibekalkan oleh kami termasuk, tanpa batasan, mendapatkan insurans semula, pengauditan, pelaporan dan perkhidmatan dan penyelenggaraan am perkhidmatan dalam talian dan lain-lain.

D. Menilai kelayakan anda untuk pelan pembayaran, dan proses pembayaran premium anda dan pembayaran lain.

E. Menambah baik kualiti produk dan perkhidmatan kami, menyediakan latihan kakitangan dan mengekalkan keselamatan maklumat (contohnya, untuk tujuan ini kami boleh merakam atau memantau panggilan telefon).

F. Mencegah, mengesan, dan menyiasat jenayah, termasuk penipuan dan pengubahan wang haram, dan menganalisis dan menguruskan risiko komersial yang lain.

G. Menjalankan penyelidikan dan analisis data, perniagaan, dan penambahan proses, termasuk analisis pangkalan pelanggan kami dan individu lain yang Maklumat Peribadinya kami kumpulkan, penyelidikan pasaran yang lengkap, termasuk tinjauan kepuasan pelanggan, untuk tujuan inovasi perniagaan dan menilai risiko yang dihadapi oleh perniagaan kami, mengikut undang-undang yang terpakai (termasuk mendapatkan persetujuan jika diperlukan).

Apabila kami merujuk kepada "analisis data", kami bermaksud penggunaan Maklumat Peribadi anda untuk menganalisis, mengukur dan memahami pelbagai aspek hubungan kami dengan anda, produk kami dan perkhidmatan kami, termasuk cara anda dan orang lain menggunakan perkhidmatan kami, prestasi produk kami, dan cara anda berinteraksi dengan kami dan kami dengan anda.

H. Berikan maklumat pemasaran mengikut pilihan anda yang anda telah memberitahu kami (maklumat pemasaran mungkin mengenai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh rakan kongsi pihak ketiga kami tertakluk kepada keutamaan anda). Kami mungkin menjalankan aktiviti pemasaran mengikut keutamaan anda dengan menggunakan e-mel, SMS dan pesanan teks, pos, atau telefon lain.

I. Membolehkan anda mengambil bahagian dalam pertandingan, cabutan hadiah dan promosi yang serupa, dan untuk mentadbir aktiviti-aktiviti ini. Aktiviti-aktiviti ini mempunyai terma dan syarat tambahan, yang akan mengandungi lebih banyak maklumat mengenai cara kami menggunakan dan mendedahkan Maklumat Peribadi anda di mana ini berguna untuk memberi anda gambaran penuh tentang cara kami mengumpul dan menggunakan Maklumat Peribadi, maka kami mengesyorkan agar anda menyemak terma dan syarat tambahan tersebut juga.

J. Peribadikan pengalaman anda apabila anda menggunakan Perkhidmatan Digital AIG atau melawat laman web pihak ketiga dengan menyampaikan maklumat dan iklan yang disesuaikan untuk anda, mengenal pasti anda kepada sesiapa sahaja yang anda hantar mesej melalui Perkhidmatan Digital AIG, dan memudahkan perkongsian di atas media sosial.

K. Menguruskan operasi perniagaan dan infrastruktur IT kami, selaras dengan dasar dan prosedur dalaman kami, termasuk infrastruktur IT kami yang berkaitan dengan kewangan dan perakaunan; pengebilan dan pengumpulan; operasi sistem IT; data dan pengehosan laman web; analisis data; kesinambungan perniagaan; pengurusan rekod; pengurusan dokumen dan cetakan; dan pengauditan.

L. Menguruskan aduan, maklum balas dan pertanyaan, dan mengendalikan permintaan untuk akses atau pembetulan data, atau pelaksanaan hak-hak lain yang berkaitan dengan Maklumat Peribadi.

M. Mematuhi undang-undang dan kewajipan kawal selia yang terpakai (termasuk undang-undang dan peraturan di luar negara tempat tinggal anda), contohnya, undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pengubahan wang haram, sekatan dan anti-keganasan; mematuhi proses undang-undang dan perintah mahkamah; menjawab permintaan daripada pihak berkuasa awam dan kerajaan (termasuk di luar negara tempat tinggal anda); memenuhi keperluan untuk membuat pendedahan menurut mana-mana undang-undang yang mengikat kami atau untuk tujuan mematuhi mana-mana peraturan atau garis panduan yang dikeluarkan oleh mana-mana pihak berkuasa kawal selia atau pihak berkuasa lain yang mempunyai bidang kuasa ke atas AIG Malaysia atau mana-mana Gabungan AIG; dan untuk tujuan audit, pematuhan, penyiasatan dan pemeriksaan.

N. Menubuhkan, menguatkuasakan dan membelakan hak undang-undang untuk melindungi operasi perniagaan kami, dan kumpulan syarikat atau rakan kongsi perniagaan kami, dan menjamin hak, privasi, keselamatan atau harta kami dan syarikat kumpulan atau rakan kongsi perniagaan kami, anda, atau individu lain atau pihak ketiga; untuk menguatkuasakan terma dan syarat kami; dan mengejar remedi yang sedia ada dan hadkan ganti rugi kami.

O. Memadankan sebarang Maklumat Peribadi yang kami pegang yang berkaitan dengan anda dari semasa ke semasa untuk mana-mana tujuan yang disenaraikan dalam Dasar Privasi ini.

P. Menjalankan pemeriksaan latar belakang dan identiti, sebagai contoh, untuk mengesahkan identiti anda untuk bertindak balas kepada permintaan anda untuk diberikan dengan salinan dasar atau dokumentasi lain, apa-apa permintaan yang dibuat oleh anda untuk menukar alamat anda dalam rekod kami, atau apa-apa permintaan oleh anda untuk menukar akaun bank anda atau butiran pembayaran atau butiran lain dalam rekod kami.

Q. Menjalankan pemeriksaan kredit terhadap anda - seperti menganalisis, mengesahkan dan/atau memeriksa kredit, pembayaran dan/atau status anda berhubung dengan keupayaan anda untuk menggunakan perkhidmatan.

R. Menjalankan usaha wajar atau aktiviti pemeriksaan lain menurut kewajipan undang-undang atau kawal selia atau prosedur pengurusan risiko yang mungkin diperlukan oleh undang-undang atau yang mungkin telah dilaksanakan oleh kami.

S. Menentukan apa-apa jumlah keterhutangan kepada atau daripada anda dan mengumpul atau mendapatkan balik apa-apa jumlah yang terhutang daripada anda atau mana-mana orang yang telah memberikan sekuriti atau akujanji demi liabiliti anda.

T. Membolehkan pembeli, penerima serahan hak, penerima pindahan, peserta atau sub-peserta hak atau perniagaan AIG yang sebenar atau dicadangkan, untuk menilai transaksi yang diniatkan sebagai subjek penyusunan semula, percantuman, penjualan, usahasama, penyerahan hak, pemindahan, penyertaan atau sub-penyertaan.

Dengan memohon insurans dengan AIG dan/atau dalam mengakses dan menggunakan Perkhidmatan Digital AIG, anda memberi persetujuan kepada pengumpulan, penggunaan, pendedahan dan/atau pemprosesan mana-mana Maklumat Peribadi anda dalam cara yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini. Kami juga boleh, jika diperlukan, mendapatkan persetujuan anda untuk pengumpulan, penggunaan, pendedahan dan/atau pemprosesan mana-mana Maklumat Peribadi anda seperti yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini melalui dokumentasi lain yang berkaitan (seperti melalui borang permohonan). Sebarang persetujuan yang diberikan oleh anda tidak akan terjejas oleh penamatan atau tamat tempoh polisi insurans anda.

Melainkan jika disekat oleh undang-undang yang terpakai, anda boleh menarik balik persetujuan anda terhadap pengumpulan, penggunaan, pendedahan, atau pemprosesan mana-mana Maklumat Peribadi anda pada bila-bila masa dengan menghubungi kami (sila lihat bahagian bertajuk "Siapa yang perlu dihubungi mengenai Maklumat Peribadi anda" dalam Dasar Privasi ini untuk butiran hubungan). Kami akan melaksanakan penarikan balik persetujuan anda dalam tempoh yang munasabah atau tempoh yang diperlukan selepas menerima permintaan anda. Kami akan, selepas itu, berhenti mengumpul, menggunakan, atau mendedahkan Maklumat Peribadi anda, kecuali dikehendaki di bawah undang-undang yang terpakai.

Sekiranya anda menarik balik persetujuan anda, kami mungkin tidak dapat membekalkan perkhidmatan yang diminta oleh anda, dan kami akan memaklumkan anda tentang akibat penarikan balik persetujuan tersebut jika berkenaan.

Kami komited untuk mengesan dan mencegah penipuan, dan jenayah kewangan lain. Kami menganggap komitmen ini serius dan menggunakan Maklumat Peribadi dalam beberapa cara untuk tujuan ini.

Sebagai contoh, jika berkaitan dengan hubungan kami dengan anda, kami akan (jika dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai):

 • mengemukakan Maklumat Peribadi anda (termasuk butiran sebarang tuntutan yang anda buat, sebagai contoh, butiran kecederaan) supaya ia muncul di daftar tuntutan yang dikongsi antara penanggung insurans yang berbeza;
 • menjalankan carian dalam daftar tuntutan terdahulu apabila menilai tuntutan; dan
 • berkongsi Maklumat Peribadi anda dengan penanggung insurans lain, pangkalan data agensi pencegahan penipuan, dan agensi penguatkuasaan undang-undang. 

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila lihat bahagian 'Dengan siapa Maklumat Peribadi dikongsi?' di bawah atau sila hubungi kami menggunakan butiran yang disediakan di bawah (lihat bahagian 'Siapa yang perlu dihubungi mengenai Maklumat Peribadi anda?' di bawah).

Kadang-kadang, sebagai sebahagian daripada operasi perniagaan kami, keputusan tentang anda dibuat melalui perisian dan sistem komputer automatik. Keputusan ini tidak melibatkan input manusia, dan perisian dan sistem menggunakan pengaturcaraan logik dan kriteria yang telah ditetapkan untuk membuat keputusan dan menilai bagaimana kami berurusan dengan anda berkaitan dengan pembekalan perkhidmatan.

Sebagai contoh, kadangkala kami menggunakan pembuatan keputusan automatik sebagai sebahagian daripada proses untuk:

 • memutuskan sama ada tuntutan insurans perjalanan perlu dibayar seperti yang diminta (contohnya, jika kriteria yang telah ditetapkan dipenuhi oleh respons yang anda berikan, tuntutan akan dibayar secara automatik tanpa memerlukan campur tangan manusia tambahan); atau
 • mengenal pasti keadaan perubatan yang sedia ada dan diketahui berkaitan dengan perniagaan insurans perjalanan kami untuk memutuskan sama ada kami boleh menawarkan insurans kepada anda dan mengikut terma apa; atau
 • secara am, menilai kelayakan anda untuk mendapat insurans dengan menggunakan set kriteria yang telah ditetapkan.

Selaras dengan undang-undang/peraturan yang terpakai, kami memberi anda maklumat lebih lanjut berhubung dengan sebarang proses keputusan automatik sebelum atau pada masa yang kami berniat untuk membuat keputusan mengikut cara ini. Anda mempunyai hak dalam keadaan/bidang kuasa tertentu untuk tidak tertakluk kepada keputusan yang hanya berdasarkan pemprosesan automatik. Sila lihat bahagian 'Apakah hak Maklumat Peribadi anda?' di bawah untuk butiran lanjut mengenai hak ini.

Sekiranya diperlukan untuk berbuat demikian, kami akan mendapatkan persetujuan anda sebelum mengumpul Maklumat Peribadi anda untuk proses yang dinyatakan di atas.

Kumpulan syarikat AIG terdiri daripada beberapa buah syarikat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, syarikat induk AIG iaitu American International Group, Inc., AIG PC Global Services, Inc., AIG Global Operations, Inc. dan AIG Global Operations (Ireland) Limited.

Setiap syarikat dalam kumpulan syarikat AIG yang memproses Maklumat Peribadi anda bertanggungjawab untuk menjaganya mengikut Dasar Privasi ini, standard dan prosedur dalaman kami, dan keperluan undang-undang perlindungan data.

Hubungan anda dengan kami akan menentukan syarikat dalam kumpulan syarikat kami yang mana akan mempunyai akses kepada dan memproses Maklumat Peribadi anda, dan juga syarikat dalam kumpulan syarikat kami yang mana merupakan pengguna data yang bertanggungjawab terhadap Maklumat Peribadi anda. Senarai syarikat dalam kumpulan syarikat AIG utama yang merupakan pengguna data boleh didapati di sini www.aig.com/datacontrollers. Biasanya, jika anda merupakan seorang pemegang polisi individu, syarikat dalam kumpulan syarikat AIG yang menaja jamin polisi insurans anda akan menjadi syarikat utama yang bertanggungjawab terhadap Maklumat Peribadi anda, iaitu pengguna data. Bergantung kepada hubungan kami dengan anda, kami akan memberikan maklumat lanjut dalam notis privasi tambahan yang disesuaikan untuk hubungan kami.

Untuk maklumat yang lebih tepat tentang syarikat atau syarikat-syarikat tertentu dalam kumpulan syarikat AIG yang mempunyai akses kepada dan bertanggungjawab terhadap Maklumat Peribadi anda (termasuk identiti syarikat AIG yang berkaitan yang merupakan pengguna data untuk Maklumat Peribadi anda), sila hubungi kami menggunakan butiran yang disediakan di bawah (lihat bahagian 'Siapa yang perlu dihubungi mengenai Maklumat Peribadi anda?' di bawah).

Sehubungan dengan tujuan yang dinyatakan di atas (lihat bahagian 'Bagaimanakah kami menggunakan Maklumat Peribadi?' di atas), kadangkala kami perlu berkongsi Maklumat Peribadi anda dengan pihak ketiga (ini boleh melibatkan pihak ketiga mendedahkan Maklumat Peribadi kepada kami dan kami mendedahkan Maklumat Peribadi kepada mereka). 

Pihak ketiga ini mungkin termasuk:

Jenis pihak ketiga Contoh

Syarikat dalam kumpulan syarikat kami

Kami merupakan sebahagian daripada kumpulan syarikat American International Group, Inc. AIG mempunyai syarikat di seluruh dunia, di dalam dan di luar Malaysia (contohnya, di USA). Kami mungkin berkongsi Maklumat Peribadi anda dengan syarikat dalam kumpulan syarikat AIG yang lain (termasuk untuk tujuan perakaunan pentadbiran). AIG Malaysia bertanggungjawab ke atas pengurusan dan keselamatan Maklumat Peribadi yang digunakan bersama. Akses kepada Maklumat Peribadi dalam AIG adalah terhad kepada individu-individu yang mempunyai keperluan untuk mengakses maklumat tersebut untuk tujuan perniagaan kami.

Senarai syarikat dalam kumpulan syarikat AIG utama boleh didapati di sini www.aig.com/datacontrollers

Pihak insurans dan pengedaran insurans lain

Di mana dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, AIG boleh berkongsi Maklumat Peribadi dengan pihak ketiga yang lain, contohnya, penanggung insurans lain, penanggung insurans semula, broker insurans dan insurans semula, perantara dan ejen lain, wakil yang dilantik, pengedar, rakan pemasaran afiniti dan institusi kewangan, firma sekuriti dan rakan kongsi perniagaan lain.

Pembekal perkhidmatan kami

Pembekal perkhidmatan pihak ketiga luaran, seperti profesional perubatan dan keselamatan, akauntan, aktuari, juruaudit, pakar, peguam dan penasihat profesional lain; pembekal bantuan perjalanan dan perubatan; pembekal perkhidmatan pusat panggilan; pembekal perkhidmatan bantuan tepi jalan dan kemalangan; pembekal sistem IT, sokongan dan perkhidmatan pengehosan; pembekal perkhidmatan aplikasi; percetakan, pengiklanan, pemasaran dan penyelidikan pasaran, dan pembekal perkhidmatan analisis data; bank dan institusi kewangan yang memberi perkhidmatan kepada akaun kami; pentadbir tuntutan pihak ketiga; pembekal pengurusan dokumen dan rekod; penyiasat dan adjuster tuntutan; perunding pembinaan; jurutera; pemeriksa; perunding juri; penterjemah; dan vendor pihak ketiga lain serta pembekal perkhidmatan sumber luar yang membantu kami menjalankan aktiviti perniagaan.

Penerima aktiviti perkongsian media sosial anda

Di mana anda mempunyai rakan dan hubungan lain yang berkaitan dengan akaun media sosial anda, pengguna laman web lain dan pembekal akaun media sosial anda mungkin menerima Maklumat Peribadi anda berkaitan dengan aktiviti perkongsian sosial anda (contohnya, jika anda menyambungkan akaun media sosial yang disediakan oleh pembekal perkhidmatan media sosial lain dengan akaun Perkhidmatan Digital AIG anda atau log masuk ke akaun Perkhidmatan Digital AIG anda dari akaun media sosial yang lain). Dengan menyambungkan akaun Perkhidmatan Digital AIG anda dengan akaun media sosial anda yang lain, anda memberi kuasa kepada kami untuk berkongsi maklumat dengan pembekal akaun media sosial anda yang lain dan anda memahami bahawa penggunaan Maklumat Peribadi yang kami kongsi akan ditadbir oleh dasar privasi pembekal perkhidmatan yang lain. Jika anda tidak mahu Maklumat Peribadi anda dikongsi dengan pengguna lain atau dengan pembekal akaun media sosial anda yang lain, jangan sambungkan akaun media sosial anda yang lain dengan akaun Perkhidmatan Digital AIG anda dan jangan mengambil bahagian dalam perkongsian sosial semasa menggunakan Perkhidmatan Digital AIG.

Pihak berkuasa kerajaan dan pihak ketiga yang terlibat dalam prosiding undang-undang

Kami juga mungkin berkongsi Maklumat Peribadi dengan: (a) kerajaan atau pihak berkuasa awam lain (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, lembaga pampasan pekerja, mahkamah, badan kawal selia, agensi penguatkuasaan undang-undang, pihak berkuasa cukai dan agensi penyiasatan jenayah); dan (b) peserta pihak ketiga dalam prosiding undang-undang dan akauntan, juruaudit, peguam, dan penasihat dan wakil lain, seperti yang kami percaya perlu atau sesuai.

Pihak ketiga yang lain

Kami mungkin berkongsi Maklumat Peribadi dengan penerima bayaran; pembekal perkhidmatan kecemasan (perkhidmatan kebakaran, polis dan kecemasan perubatan); peruncit; rangkaian, organisasi dan pembekal perubatan; pembawa perjalanan; biro kredit; agensi pelaporan kredit; orang lain yang terlibat dalam kejadian yang menjadi subjek tuntutan; serta pembeli dan bakal pembeli atau pihak lain dalam mana-mana penyusunan semula, pencantuman, penjualan, usahasama, penyerahan hak, pemindahan atau transaksi lain yang berkaitan dengan semua atau mana-mana bahagian perniagaan, aset, syarikat atau stok kami (iaitu saham syarikat).

Di mana dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, Maklumat Peribadi (termasuk butiran kecederaan) boleh dimasukkan ke dalam daftar tuntutan dan dikongsi dengan penanggung insurans lain. Kami boleh memeriksa daftar ini apabila berurusan dengan tuntutan untuk mencegah, mengesan dan menyiasat penipuan.

Jika anda mendapat manfaat daripada polisi insurans atau pengaturan perkhidmatan pihak lain dengan AIG (contohnya, polisi yang dikeluarkan oleh majikan anda), Maklumat Peribadi yang berkaitan dengan pentadbiran polisi atau perkhidmatan insurans tersebut mungkin dikongsi dengan pihak lain tersebut.

Maklumat Peribadi juga boleh dikongsi oleh anda di papan mesej, ruangan bual, halaman profil dan blog, dan Perkhidmatan Digital AIG lain di mana anda dapat siarkan maklumat dan bahan (termasuk, tanpa had, Kandungan Media Sosial kami). Sila ambil perhatian bahawa sebarang maklumat yang anda siarkan atau dedahkan melalui perkhidmatan ini akan menjadi maklumat awam dan mungkin tersedia kepada pelawat dan pengguna Perkhidmatan Digital AIG dan kepada orang awam. Kami menggesa anda untuk berhati-hati apabila membuat keputusan untuk mendedahkan Maklumat Peribadi anda, atau apa-apa maklumat lain, semasa menggunakan Perkhidmatan Digital AIG.

Oleh sebab sifat global aktiviti perniagaan kami, untuk tujuan yang dinyatakan di atas (lihat bahagian bertajuk 'Bagaimana kami menggunakan Maklumat Peribadi?'), bergantung pada sifat hubungan kami dengan anda, kami akan memindahkan Maklumat Peribadi kepada pihak-pihak yang terletak di negara lain (termasuk Amerika Syarikat, China, Mexico, Malaysia, Filipina, Singapura, Jepun, dan Bermuda dan negara-negara lain yang mempunyai rejim perlindungan data yang berbeza daripada negara-negara di mana anda berada).

Sebagai contoh, kami mungkin memindahkan Maklumat Peribadi untuk memproses tuntutan insurans perjalanan antarabangsa dan menyediakan perkhidmatan bantuan perubatan kecemasan apabila anda berada di luar negara.  Kami boleh memindahkan maklumat di peringkat antarabangsa kepada syarikat dalam kumpulan syarikat kami, pembekal perkhidmatan, rakan kongsi perniagaan, pihak berkuasa kerajaan atau awam, dan pihak ketiga yang lain.

Semasa membuat pemindahan ini, kami akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahawa Maklumat Peribadi anda dilindungi secukupnya dan dipindahkan mengikut keperluan undang-undang perlindungan data. 

Ini biasanya melibatkan penggunaan klausa kontrak standard yang diluluskan atau dimandatkan oleh pihak berkuasa perlindungan data yang berkaitan atau perjanjian pemindahan data yang sesuai. Sekiranya tiada perjanjian pemindahan data dalam kuasa, kami mungkin menggunakan mekanisme lain yang diiktiraf oleh undang-undang privasi atau perlindungan data yang berkaitan untuk membantu memastikan tahap perlindungan Maklumat Peribadi yang dipindahkan ke luar negara adalah mencukupi.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang pemindahan ini dan untuk meminta butiran perlindungan yang ada, sila hubungi kami menggunakan butiran di bawah (lihat bahagian 'Siapa yang perlu dihubungi mengenai Maklumat Peribadi anda?' di bawah).

AIG menggunakan langkah-langkah teknikal, fizikal, undang-undang dan organisasi yang munasabah dan sesuai, yang selaras dengan undang-undang perlindungan data, untuk memastikan Maklumat Peribadi selamat, dengan mengambil kira sifat, skop, konteks, kerumitan, risiko dan tujuan pemprosesan Maklumat Peribadi.

Kami telah melaksanakan dasar perlindungan data yang sesuai yang menyediakan langkah-langkah keselamatan yang dinyatakan di atas. Kami juga melatih rakan sekerja kami secara berkala mengenai perlindungan data dan keselamatan maklumat.

Oleh sebab kebanyakan Maklumat Peribadi yang kami pegang disimpan secara elektronik, kami telah melaksanakan langkah-langkah keselamatan IT yang sesuai untuk memastikan Maklumat Peribadi ini disimpan dengan selamat.  Sebagai contoh, kami mungkin menggunakan sistem perlindungan anti-virus, tembok api dan teknologi penyulitan data.  Kami mempunyai prosedur di premis kami untuk menyimpan sebarang rekod salinan cetak secara fizikal. AIG juga mempunyai pasukan berdedikasi yang memantau rangkaian AIG global untuk mencegahkan sebarang ancaman keselamatan siber dan IT yang berpotensi. Kami juga melatih kakitangan kami secara berkala mengenai perlindungan data dan keselamatan maklumat.

Semasa AIG menggunakan khidmat pihak ketiga (termasuk pembekal perkhidmatan kami) untuk mengumpul atau memproses Maklumat Peribadi bagi pihak kami, pihak ketiga akan dipilih dengan teliti dan dikehendaki menggunakan langkah-langkah keselamatan yang sesuai untuk melindungi kerahsiaan dan keselamatan Maklumat Peribadi.  

Kami mungkin merakam panggilan telefon dengan anda supaya kami boleh:

 • menambah baik standard perkhidmatan yang kami sediakan dengan memberikan maklum balas dan latihan kepada kakitangan kami;
 • menangani pertanyaan, kebimbangan, atau aduan;
 • mencegah, mengesan, dan menyiasat jenayah, termasuk penipuan dan pengubahan wang haram, dan menganalisis dan menguruskan risiko komersial yang lain; dan
 • mematuhi kewajipan undang-undang dan kawal selia kami.

Di samping itu, kami memantau komunikasi elektronik antara kami dengan anda (contohnya, e-mel) untuk melindungi anda, perniagaan dan infrastruktur IT kami, dan pihak ketiga termasuk dengan:

 • mengenal pasti dan menangani komunikasi yang tidak sesuai; dan
 • mencari dan mengalih keluar sebarang virus, atau perisian hasad lain, dan menyelesaikan sebarang isu keselamatan maklumat lain.

AIG mungkin menyimpan Maklumat Peribadi sama ada secara elektronik (termasuk dalam awan) atau dalam bentuk kertas. Kami akan menyimpan Maklumat Peribadi selama yang diperlukan untuk tujuan kami mengumpulnya. Tempoh yang tepat bergantung kepada tujuan kami menyimpan maklumat anda. Di samping itu, sebagai institusi perkhidmatan kewangan yang dikawal selia, terdapat undang-undang dan peraturan yang terpakai kepada kami yang menetapkan tempoh minimum untuk penyimpanan Maklumat Peribadi. Kami akan memberi anda maklumat lanjut jika sesuai untuk memberi anda gambaran penuh tentang cara kami mengumpul dan menggunakan Maklumat Peribadi anda.

Kami akan memberikan anda peluang yang kerap untuk memberitahu kami keutamaan pemasaran anda, termasuk dalam komunikasi kami kepada anda.

Di negara-negara tertentu, kami mungkin dikehendaki mendapatkan persetujuan anda untuk menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan pemasaran langsung.

Untuk memberitahu kami tentang keutamaan pemasaran anda, dan untuk menukar keutamaan anda jika diperlukan, anda boleh menghubungi kami melalui e-mel di: AIGMYCare@aig.com atau secara bertulis kepada: AIG Malaysia Insurance Berhad, Attn: Eksekutif Khidmat Pelanggan, Level 18, Menara Worldwide, 198 Jalan Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur

Di samping itu, anda juga boleh memilih untuk tidak menerima komunikasi pemasaran seperti berikut:

 • Menerima mesej e-mel dan mesej teks daripada kami: Jika anda tidak mahu lagi menerima e-mel atau mesej teks pemasaran daripada AIG, anda boleh memilih untuk tidak menerima mesej berkaitan pemasaran ini dengan mengklik pada pautan untuk “tarik diri pelangganan” ("unsubscribe") yang disediakan dalam setiap mesej e-mel, mengikuti arahan berhenti dalam mesej teks, atau dengan menghubungi kami menggunakan alamat di atas.
 • Menerima komunikasi telefon dan mel pos daripada kami: Jika anda tidak mahu lagi menerima pemasaran melalui komunikasi telefon atau mel pos daripada AIG, anda boleh memilih untuk tidak menerima komunikasi pemasaran ini dengan menghubungi kami menggunakan alamat di atas. Anda juga boleh menghubungi pejabat pendaftaran "Jangan panggil" (“Do not call”) di negara anda untuk memilih untuk tidak menerima komunikasi pemasaran melalui telefon secara umum, walaupun kami masih boleh menghubungi anda jika anda disenaraikan pada daftar tersebut jika anda telah memberikan persetujuan anda.
 • Perkongsian Maklumat Peribadi anda dengan syarikat dalam kumpulan syarikat kami untuk tujuan pemasaran mereka: Dengan persetujuan anda, kami mungkin berkongsi Maklumat Peribadi anda dengan syarikat dalam kumpulan syarikat kami untuk tujuan pemasaran mereka sendiri. Jika anda mengubah fikiran anda, anda boleh memilih untuk tidak menyertai (opt-out) perkongsian ini dengan menghubungi kami menggunakan alamat di atas.
 • Perkongsian Maklumat Peribadi anda dengan rakan kongsi pihak ketiga yang terpilih untuk tujuan pemasaran mereka: Jika anda telah memberikan persetujuan anda, kami mungkin berkongsi Maklumat Peribadi anda dengan rakan kongsi pihak ketiga kami untuk tujuan pemasaran mereka sendiri. Jika anda mengubah fikiran anda, anda boleh memilih untuk tidak menyertai perkongsian ini dengan menghubungi kami menggunakan alamat di atas.

Kami berhasrat untuk mematuhi permintaan pilih keluar (opt-out) anda dalam tempoh masa yang munasabah dan dalam apa jua keadaan dalam sebarang tempoh yang ditetapkan oleh undang-undang. Sila ambil perhatian bahawa jika anda memilih keluar (opt-out) seperti yang diterangkan di atas, kami tidak akan dapat mengeluarkan Maklumat Peribadi anda daripada pangkalan data pihak ketiga yang telah kami kongsikan Maklumat Peribadi anda (iaitu kepada mereka yang kami telah memberikan Maklumat Peribadi anda pada tarikh kami bertindak balas terhadap permintaan pilih keluar anda). 

Sila ambil perhatian juga bahawa jika anda memilih untuk tidak menerima komunikasi pemasaran daripada kami, kami masih boleh menghantar komunikasi perkhidmatan dan pentadbiran lain yang penting dan yang berkaitan dengan perkhidmatan yang kami sediakan kepada anda, dan anda tidak boleh memilih keluar (opt-out) daripada komunikasi perkhidmatan dan pentadbiran ini.

Berikut adalah ringkasan hak perlindungan data yang tersedia untuk individu di Malaysia berkaitan dengan Maklumat Peribadi mereka. Hak-hak ini hanya boleh digunakan dalam bidang kuasa dan/atau keadaan tertentu dan tertakluk kepada batasan atau pengecualian undang-undang tertentu.

Jika anda ingin melaksanakan hak-hak anda, sila hubungi kami dengan menggunakan butiran di bawah (lihat bahagian 'Siapa yang perlu dihubungi mengenai Maklumat Peribadi anda?' di bawah).

Hak Deskripsi

Hak akses kepada Maklumat Peribadi

Hak untuk menerima salinan Maklumat Peribadi tentang anda yang kami simpan dan maklumat tentang cara kami menggunakannya.

Hak ini terpakai pada setiap masa apabila kami menyimpan Maklumat Peribadi anda (tertakluk kepada pengecualian tertentu)

Hak untuk membetulkan Maklumat Peribadi

Hak untuk meminta kami membetulkan Maklumat Peribadi tentang anda yang kami simpan jika ia tidak betul atau tidak lengkap.

Hak ini terpakai pada setiap masa apabila kami menyimpan Maklumat Peribadi anda (tertakluk kepada pengecualian tertentu).

Hak untuk menyekat pemprosesan Maklumat Peribadi

Hak untuk meminta kami menggantung penggunaan Maklumat Peribadi anda. Hak ini hanya terpakai dalam keadaan tertentu.

Di mana kami menggantung penggunaan Maklumat Peribadi anda, kami masih akan dibenarkan untuk menyimpan Maklumat Peribadi anda, tetapi sebarang penggunaan lain maklumat ini semasa penggunaan kami digantung akan memerlukan persetujuan anda, tertakluk kepada pengecualian tertentu.

Anda boleh melaksanakan hak ini jika:

 • anda berpendapat bahawa Maklumat Peribadi yang kami simpan tentang anda adalah tidak tepat, tetapi ini hanya terpakai di dalam satu tempoh masa untuk membolehkan kami mempertimbangkan jika Maklumat Peribadi anda sebenarnya tidak tepat;
 • pemprosesan kami menyalahi undang-undang dan anda menentang pemadaman Maklumat Peribadi anda dan sebaliknya meminta sekatan penggunaannya;
 • kami tidak lagi memerlukan Maklumat Peribadi untuk tujuan yang kami gunakan setakat ini, tetapi Maklumat Peribadi diperlukan oleh anda berkaitan dengan tuntutan undang-undang; atau
 • anda telah membantah pemprosesan Maklumat Peribadi oleh kami dan kami sedang mempertimbangkan sama ada sebab-sebab kami untuk memproses mengatasi bantahan anda. 

Hak untuk membantah pemprosesan Maklumat Peribadi

Anda berhak untuk membantah penggunaan Maklumat Peribadi anda oleh kami dalam keadaan tertentu. 

Kami mungkin terus menggunakan Maklumat Peribadi anda, walaupun terdapat bantahan anda, di mana terdapat alasan yang sah untuk berbuat demikian atau kami perlu menggunakan Maklumat Peribadi anda berkaitan dengan sebarang tuntutan undang-undang.

Anda boleh membantah penggunaan Maklumat Peribadi anda untuk tujuan pemasaran langsung pada bila-bila masa (termasuk jika kami menjalankan pemprofilan yang berkaitan dengan pemasaran langsung).

Hak untuk menarik balik persetujuan pemprosesan Maklumat Peribadi

Di mana kami bergantung pada persetujuan anda untuk memproses Maklumat Peribadi anda, hak untuk menarik balik persetujuan tersebut.

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, kebimbangan atau aduan tentang cara kami gunakan Maklumat Peribadi anda, anda boleh menghubungi kami melalui e-mel atau pos menggunakan butiran di bawah. 

e-mel: AIGMYCare@aig.com

secara bertulis: AIG Malaysia Insurance Berhad, Customer Care Executive, Level 18, Menara Worldwide, 198 Jalan Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur.
Telefon: 1800-88-8811
Faks: 603-21180288

Kami menyemak Dasar Privasi ini dengan kerap dan berhak untuk membuat perubahan pada bila-bila masa untuk mengambil kira perubahan dalam aktiviti perniagaan kami, keperluan undang-undang, dan cara kami memproses Maklumat Peribadi.  Kami akan meletakkan pengemaskinian di laman web ini dan jika sesuai, kami akan memberikan notis yang munasabah tentang sebarang perubahan. Di negara-negara tertentu, di mana kami memproses Maklumat Peribadi anda berdasarkan persetujuan anda, kami akan mendapatkan persetujuan lanjut di mana terdapat perubahan penting kepada Dasar Privasi seperti yang dikehendaki oleh undang-undang.

Sekiranya terdapat sebarang percanggahan atau ketakkonsistenan antara versi Bahasa Inggeris dan versi Bahasa Melayu Dasar Privasi ini, versi Bahasa Inggeris akan diutamakan.