Notis Privasi

Last updated : October 2020

AIG Malaysia Insurance Berhad (“AIG Malaysia”) bersama dengan affiliate dan subsidiari lain American International Group, Inc (“AIG”) (secara kolektif dirujuk sebagai “Affiliate AIG”) bertekad untuk melindungi privasi individu-individu yang kami bertemu dalam menjalankan perniagaan kami. "Data Peribadi" adalah maklumat yang mengidentifikasikan dan berkaitan dengan anda atau individu lain (seperti orang tanggungan anda). Notis Privasi ini direka untuk memberikan notis dan membantu anda dalam memahami mengapa dan bagaimana AIG Malaysia mengumpul dan mengendalikan Data Peribadi anda, kepada siapa data tersebut dizahirkan, dan kepada siapa permintaan akses data boleh ditujukan.

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang penggunaan Data Peribadi anda oleh kami anda boleh menghubungi kami di:

AIG Insurance Malaysia Berhad
UP: Customer Care Executive
Level 18, Menara Worldwide,
198 Jalan Bukit Bintang,
55100 Kuala Lumpur.
Emel: AIGMYCare@aig.com
Telefon: 1800-88-8811
Faks: 603-21180288

Cara utama kami mengumpul Data Peribadi adalah melalui aplikasi  dan borang   permohonan dan tuntutan berkenaan dengan produk insurans kami, menerusi telefon melalui aplikasi telefon, perkhidmatan elektronik AIG, e-mel dan cara komunikasi lain dengan kami, dan juga dari syarikat insurans lain, penyiasat tuntutan, ahli profesional perubatan, saksi dan/atau pihak ketiga lain yang terlibat dalam urusan perniagaan kami dengan anda.

Kami juga mengumpul Data Peribadi melalui kaedah lain seperti:

 • laman web ini ("Laman");
 • aplikasi perisian yang disediakan oleh kami untuk digunakan pada atau melalui komputer dan peranti mudah alih ("Aplikasi");
 • halaman media sosial kami yang tertera dalam Laman AIG.MY ("Kandungan Media Sosial" kami) (secara kolektif, termasuk Laman web, Aplikasi dan Kandungan Media Sosial kami, juga dikenali sebagai "Perkhidmatan Elektronik AIG")

Bergantung kepada hubungan anda dengan kami (contohnya, sebagai pemegang polisi konsumer; insured yang bukan pemegang polisi atau penuntut; saksi; broker komersial atau wakil yang dilantik; atau orang lain berkaitan dengan perniagaan kami), Data Peribadi yang dikumpul tentang anda dan tanggungan anda mungkin termasuk:

 • Maklumat pengenalan dan perhubungan umum
  Nama anda; alamat; butiran e-mel dan telefon; jantina; status perkahwinan; status keluarga; tarikh lahir; kata laluan (termasuk dalam system kami); latar belakang pendidikan; sifat fizikal; rekod akitiviti, seperti rekod memandu; gambar; sejarah pekerjaan, kemahiran dan pengalaman; lesen dan penggabungan profesional; hubungan kepada pemegang polisi, insured atau penuntut; dan tarikh dan punca kematian, kecederaan atau kecacatan.
 • Nombor pengenalan dikeluarkan oleh badan atau agensi kerajaan
  Nombor kad pengenalan; nombor keselamatan sosial atau insurans nasional; nombor pasport; nombor pas penggajian atau pas kerja; nombor ahli kumpulan wang simpanan pekerja; nombor pengenalan cukai; nombor pengenalan ketenteraan; atau nombor pemandu lesen atau nombor lesen lain.
 • Maklumat kewangan dan butiran akaun
  Nombor kad pembayaran; nombor akaun bank dan butiran akaun; sejarah kredit dan skor kredit; aset-aset; pendapatan; dan maklumat kewangan lain.
 • Keadaan perubatan dan status kesihatan
  Keadaan fizikal atau mental atau perubataan semasa atau terdahulu; status kesihatan; maklumat kecederaan atau kecacatan; prosedur perubatan dilakukan; tabiat peribadi (contohnya, merokok atau pengambilan alkohol); maklumat preskripsi; dan sejarah perubatan.
 • Maklumat sensitif lain
  Dalam kes-kes tertentu, kami mungkin menerima maklumat sensitif tentang keanggotaan kesatuan pekerja anda, kepercayaan keagamaan, pendirian politik, sejarah perubatan keluarga atau maklumat genetik (contohnya, kalau anda memohon untuk insurans melalui rakan pemasaran pihak ketiga yang merupakan satu pertubuhan perdagangan, keagamaan atau politik). Sebagai tambahan, kami mungkin mendapatkan maklumat tentang rekod jenayah atau sejarah litigasi sivil anda dalam proses mencegah, mengesan dan menyiasat fraud, pengubahan wang haram, pengedaran dadah atau jenayah serius yang lain. Kami juga mungkin mendapatkan maklumat sensitif jika anda memberikan ia secara sukarela kepada kami (contohnya, jika anda menyatakan pilihan anda mengenai rawatan perubatan berdasarkan kepercayaan keagamaan anda).
 • Rakaman telefon
  Rakaman panggilan telefon antara anda dan wakil-wakil dan pusat panggilan kami.
 • Maklumat yang membolehkan kami menyediakan produk dan perkhidmatan
  Lokasi dan pengenalpastian harta yang diinsuranskan (contohnya, alamat harta, plat lesen kenderaan atau nombor pengenalan); rancangan perjalanan; kategori umur individu yang anda ingin menginsuranskan; nombor polisi dan tuntutan; butiran liputan/peril; punca kerugian; sejarah kemalangan atau kerugian sebelumnya; status anda sebagai pengarah atau rakan kongsi, atau pemilikan atau kepentingan pengurusan lain dalam sebuah organisasi; dan insurans lain yang anda pegang.
 • Pilihan pemasaran dan maklumbalas pelanggan
  Anda boleh memaklumkan kepada kami pilihan pemasaran anda, memasuki satu pertandingan atau cabutan hadiah atau promosi jualan lain, atau bertindak balas kepada satu tinjauan kepuasan pelanggan sukarela.
 • Maklumat media sosial
  ID akaun media sosial anda dan gambar profil, dan Data Peribadi lain-lain yang anda sediakan untuk kami melalui Perkhidmatan Elektronik AIG. Jika anda memilih untuk menyambung akaun media sosial anda yang disediakan oleh pembekal perkhidmatan social media lain ke akaun-akaun anda dengan mana-mana Perkhidmatan Elektronik AIG, Data Peribadi dari akaun media sosial anda akan dikongsi dengan kami, yang mungkin termasuk Data Peribadi yang sebahagian daripada profil akaun media sosial anda atau profil rakan anda.

Prinsip teras kami adalah untuk hanya mengumpul Data Peribadi yang kami percaya adalah relevan dan diperlukan untuk memahami keperluan insurans anda, untuk menjalankan perniagaan kami dan untuk menyediakan perkhidmatan pelanggan dan produk yang lebih baik.

Tujuan tertentu kami mungkin mengumpul dan menggunakan Data Peribadi termasuk:

 • Berkomunikasi dengan anda dan pihak lain sebagai sebahagian daripada perniagaan kami. Untuk menyediakan insurans, perkhidmatan kewangan atau produk dan perkhidmatan yang berkaitan kepada anda dan mentadbir, menyelenggara, mengurus dan mengendalikan produk dan/atau perkhidmatan tersebut termasuk apa-apa pembaharuan.
 • Menghantar kepada anda maklumat penting mengenai perubahan kepada polisi-polisi kami, terma dan syarat lain, pembaharuan polisi, Perkhidmatan Elektronik AIG dan maklumat pentadbiran yang lain.
 • Memproses, menilai dan memutuskan apa-apa permohonan atau permintaan yang dibuat oleh anda untuk produk atau perkhidmatan insurans.
 • Bagi apa jua tujuan yang berkaitan dengan apa-apa tuntutan yang dibuat di bawah mana-mana produk insurans atau berkenaan dengan apa-apa perkhidmatan yang disediakan oleh AIG Malaysia atau Affliiate AIG, termasuk tanpa had, membela, menganalisis, menilai, memproses, menentukan, menetap, menjawab dan menguruskan tuntutan tersebut.
 • Menilai kelayakan anda untuk pelan pembayaran, dan proses premium dan pembayaran-pembayaran lain anda.
 • Menyediakan kualiti, latihan dan keselamatan yang lebih baik (contohnya, berkenaan dengan panggilan telefon ke nombor hubungan kami yang dirakam atau dipantau). 
 • Menghalang, mengesan dan menyiasat jenayah, termasuk fraud dan pengubahan wang haram, dan menganalisis dan mengurus risiko perdagangan lain.
 • Menjalankan penyelidikan dan analisis pasaran, termasuk tinjauan kepuasan.
 • Menyediakan maklumat pemasaran kepada anda (termasuk maklumat tentang produk dan perkhidmatan lain yang ditawarkan oleh rakan-rakan pihak ketiga yang terpilih) sejajar dengan pilihan anda yang telah anda memaklumkan, jika ada.
 • Memperibadikan pengalaman Perkhidmatan Elektronik AIG anda dengan membentangkan maklumat dan iklan yang disesuaikan bagi anda.
 • Mengenal pasti anda kepada sesiapa yang anda menghantar pesanan melalui Perkhidmatan Elektronik AIG.
 • Membenarkan anda menyertai pertandingan, cabutan hadiah dan promosi-promosi serupa, dan untuk mengendalikan aktiviti-aktiviti ini. Sebahagian daripada aktiviti ini mempunyai terma dan syarat tambahan, yang boleh mengandungi maklumat tambahan tentang bagaimana kami mengguna dan menzahirkan Data Peribadi anda, jadi kami mencadangkan agar anda membaca ia dengan berhati-hati.
 • Menguruskan infrastruktur dan operasi perniagaan kami, dan mematuhi dasar dan prosedur dalaman, termasuk yang berkaitan dengan pengauditan; kewangan dan perakaunan; pengebilan dan koleksi; sistem-sistem IT; pengehosan data dan laman web; kesinambungan perniagaan; dan pengurusan rekod, dokumen dan cetakan.
 • Menyelesaikan aduan, dan mengendalikan permintaan akses atau pembetulan data.
 • Mematuhi undang-undang dan kewajipan-kewajipan kawal selia yang berkenaan (termasuk undang-undang di luar Malaysia), seperti yang berkaitan dengan pencegahan pengubahan wang haram dan pencegahan keganasan; mematuhi proses guaman; dan bertindak balas kepada permintaan dari pihak-pihak berkuasa awam dan kerajaan (termasuk yang di luar Malaysia).
 • Tujuan audit, pematuhan, penyiasatan dan pemeriksaan.
 • Memadankan sebarang Data Peribadi yang dipegang oleh AIG Malaysia atau Affiliate AIG berkaitan dengan anda dari semasa ke semasa bagi mana-mana tujuan yang disenaraikan dalam Notis Privasi ini.
 • Memenuhi keperluan untuk membuat penzahiran selaras dengan mana-mana undang-undang yang yang mengikat AIG Malaysia atau mana-mana Affiliate AIG atau bagi tujuan mematuhi mana-mana peraturan-peraturan atau garis panduan yang dikeluarkan oleh mana-mana pihak berkuasa kawal selia atau lain-lain yang mempunyai bidang kuasa ke atas AIG Malaysia atau mana-mana Affiliate AIG.
 • Menyemak latar belakang dan identiti, untuk tujuan seperti mengesahkan identiti anda untuk bertindak balas kepada permintaan anda demi disediakan dengan salinan polisi atau dokumentasi lain, sebarang permintaan oleh anda untuk menukar alamat anda dalam rekod kami, atau sebarang permintaan oleh anda untuk menukar akaun bank anda atau bayaran atau butiran lain-lain di dalam rekod kami.
 • Menjalankan pemeriksaan kredit ke atas anda, seperti menganalisis, mengesahkan, dan/atau menyemak kredit, pembayaran dan/atau status anda berhubung dengan keupayaan anda untuk menggunakan perkhidmatan.
 • Melaksanakan usaha wajar atau aktiviti pemeriksaan lain mengikut obligasi undang-undang atau peraturan atau prosedur pengurusan risiko yang mungkin diperlukan oleh undang-undang atau yang mungkin telah ditetapkan oleh AIG Malaysia.
 • Menentukan apa-apa amaun hutang yang terhutang kepada atau daripada anda dan mengutip atau memungut semula apa-apa amaun terhutang daripada anda atau mana-mana orang yang telah memberikan jaminan atau akujanji bagi sebarang liabiliti anda.
 • Membolehkan pembeli, pemegang serahhak, penerima pindahan, peserta atau sub-peserta mana-mana hak atau perniagaan AIG Malaysia atau Affiliate AIG, sebenar atau yang dicadangkan, menilai transaksi yang dimaksudkan sebagai subjek penyusunan semula, penggabungan, penjualan, usaha sama, tugasan, pemindahan, penyertaan atau sub-penyertaan.
 • Mewujudkan dan mempertahankan hak-hak di sisi undang-undang; melindungi operasi AIG Malaysia atau operasi mana-mana Affiliate AIG atau rakan perniagaan insurans, hak, privasi, keselamatan atau harta kami, dan/atau Affiliate AIG, anda atau pihak lain; dan mengejar remedi yang sedia ada atau membataskan kerugian kami.

Disebabkan oleh sifat global perniagaan kami, bagi tujuan-tujuan yang dinyatakan di atas kami mungkin memindahkan Data Peribadi kepada pihak-pihak yang terletak di negara-negara lain yang mempunyai rejim perlindungan data yang berbeza daripada yang terdapat di Malaysia. Data Peribadi yang diikumpul oleh AIG Malaysia berkemungkinan akan dipindahkan ke tempat-tempat di luar negara (seperti kepada pusat data AIG atau selamat AIG, Affiliate AIG, pembekal perkhidmatan, rakan perniagaan dan pihak berkuasa kerajaan atau kawal selia) untuk melaksanakan tujuan, atau tujuan berkaitan langsung, yang baginya Data Peribadi dikumpulkan.

AIG Malaysia sediakan Data Peribadi kepada:

 • Syarikat-syarikat kumpulan kami
  Untuk senarai Affiliate AIG yang mungkin mempunyai akses kepada dan menggunakan Data Peribadi, sila rujuk kepada: http://www.aigcorporate.com/AIG_All_Entities.pdf. AIG Malaysia bertanggungjawab untuk pengurusan dan keselamatan Data Peribadi yang digunakan bersama-sama. Akses kepada Data Peribadi dalam AIG Malaysia dihadkan kepada individu-individu yang mempunyai keperluan untuk mengakses maklumat tersebut untuk tujuan perniagaan kami.
 • Pihak insurans dan pengedaran lain
  Semasa memasarkan dan menyediakan insurans, dan memproseskan tuntutan, AIG mungkin menyediakan Data Peribadi kepada pihak ketiga seperti syarikat insurans lain; penginsurans semula; broker insurans dan insurans semula dan perantara dan ejen lain; wakil yang dilantik; pengedar-pengedar; rakan pemasaran afiniti; dan institusi-institusi kewangan, firma-firma sekuriti dan rakan kongsi perniagaan lain.
 • Pembekal-pembekal perkhidmatan kami
  Pembekal perkhidmatan pihak ketiga luaran seperti ahli profesional perubatan, akauntan, aktuari-aktuari, juruaudit, pakar-pakar, peguam dan penasihat professional luar yang lain; pembekal bantuan perjalanan dan perubatan; pembekal perkhidmatan pusat panggilan; pembekal perkhidmatan sistem sokongan dan pengehosan IT; pembekal perkhidmatan pencetakan, pengiklanan, pemasaran dan penyelidikan dan analisis pasaran; bank-bank dan institusi kewangan yang menawarkan perkhidmatan kepada akaun-akaun kami; pentadbir-pentadbir tuntutan pihak ketiga; pembekal pengurusan dokumen dan rekod; penyiasat dan pelaras tuntutan; perunding pembinaan; jurutera-jurutera; pemeriksa-pemeriksa; perunding juri; penterjemah; dan vendor pihak ketiga yang serupa dan pembekal perkhidmatan penyumberan luar yang membantu kami dalam melaksanakan aktiviti perniagaan.
 • Penerima aktiviti perkongsian sosial anda
  Kawan-kawan anda yang dikaitkan dengan akaun media sosial anda, pengguna laman web lain dan pembekal akaun media sosial anda, berhubungan dengan aktiviti perkongsian sosial anda, seperti jika anda menyambung akaun media sosial yang disediakan oleh pembekal perkhidmatan media social lain anda ke akaun Perkhidmatan Elektronik AIG atau log masuk ke akaun Perkhidmatan Elektronik AIG anda dari lain akaun media sosial. Dengan menyambungkan akaun Perkhidmatan Elektronik AIG anda dan akaun media sosial anda yang lain anda memberi kuasa kepada kami untuk berkongsi data dengan pembekal perkhidmatan akaun media sosial anda yang lain dan anda memahami bahawa penggunaan data yang kami berkongsi dengan pembekal akaun media social anda yang lain akan ditadbir oleh dasar privasi laman web pembekal perkhidmatan media sosial yang lain. Jika anda tidak mahu maklumat peribadi anda dikongsi dengan pengguna lain atau dengan pembekal akaun social media anda yang lain, sila jangan menyambung akaun media sosial anda yang lain dengan akaun Perkhidmatan Elektronik AIG anda dan jangan mengambil bahagian dalam perkongsian sosial di Perkhidmatan Elektronik AIG.
 • Pihak-pihak berkuasa kerajaan dan pihak ketiga terlibat dalam tindakan mahkamah
  AIG juga mungkin berkongsi Data Peribadi dengan pihak berkuasa kerajaan atau awam lain (termasuk, tetapi tidak dihadkan kepada, lembaga-lembaga pampasan pekerja, mahkamah, penguatkuasa undang-undang, pihak berkuasa cukai dan agensi siasatan jenayah); dan peserta-peserta proses guaman sivil pihak ketiga dan akauntan-akauntan, juruaudit, peguam dan penasihat dan wakil lain mereka apabila kami percaya adalah perlu atau sesuai untuk: (a) mematuhi undang-undang yang berkenaan, termasuk undang-undang di luar Malaysia; (b) mematuhi dengan proses guaman; (c) bertindak balas kepada permintaan dari pihak berkuasa awam dan kerajaan termasuk pihak berkuasa awam dan kerajaan di luar Malaysia; (d) menguatkuasakan terma dan syarat kami; (e) melindungi operasi kami atau operasi mana-mana syarikat kumpulan kami; (f) melindungi hak, privasi, keselamatan atau harta kami, dan/atau syarikat kumpulan kami, anda atau pihak yang lain; (g) membenarkan kami mengejar remedi-remedi yang sedia ada atau membataskan kerugian kami; dan (h) tujuan audit, pematuhuan, penyiasatan dan tujuan pemeriksaan.
 • Pihak Ketiga Lain
  Kami mungkin berkongsi Data Peribadi dengan penerima bayaran; pembekal-pembekal perkhidmatan kecemasan (perkhidmatan kecemasan kebakaran, polis dan perubatan); peruncit-peruncit; jaringan, organisasi dan pembekal perubatan; pengangkut perjalanan; biro kredit; agensi-agensi laporan kredit; dan orang lain yang terlibat dalam satu kejadian yang menjadi subjek sesuatu tuntutan; serta pembeli dan bakal pembeli atau pihak lain dalam mana-mana penyusunan semula, penggabungan, jualan, usaha sama, tugasan, pemindahan atau atau mana-mana urusan lain yang berkaitan dengan semua atau sebahagian perniagaan, aset atau saham kami, yang berlaku atau dicadangkan. Untuk menyemak maklumat yang diberi, dan untuk mengesan dan mengelakkan tuntutan palsu, Data Peribadi (termasuk butir-butir kecederaan) mungkin akan dikongsi bersama dengan syarikat insurans lain semasa pengurusan tuntutan untuk mengesan, mencegah dan menyiasat fraud.

Data Peribadi juga mungkin dikongsi oleh anda, pada papan pesanan, laman sembang, muka surat profil dan blog-blog, dan Perkhidmatan Elektronik AIG lain di mana anda mampu mempamerkan maklumat dan bahan. Sila perhatikan bahawa apa-apa maklumat yang anda menghantar atau mendedahkan melalui perkhidmatan ini akan menjadi maklumat awam, dan mungkin tersedia untuk pengunjung dan pengguna Perkhidmatan Elektronik AIG dan kepada orang awam. Kami menggesa anda untuk berhati-hati apabila menentukan untuk mendedahkan Data Peribadi anda, atau apa-apa maklumat lain semasa mengguna Perkhidmatan Elektronik AIG.

AIG Malaysia akan mengambil langkah-langkah teknikal, fizikal, undang-undang dan organisasi yang sesuai dan konsisten dengan undang-undang privasi dan keselamatan data yang berkenaan. Malangnya, tiada penghantaran data atas Internet atau sistem penyimpanan data yang boleh dijamin 100% selamat. Jika anda mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa interaksi anda dengan kami tidak lagi selamat (contohnya, jika anda berasa bahawa keselamatan apa-apa Data Peribadi yang anda mungkin ada dengan kami telah dikompromikan), sila memberitahu kami dengan serta-merta. (Lihat seksyen "Pihak untuk dihubungi berkenaan dengan Data Peribadi anda" di atas.)

Apabila AIG Malaysia menyediakan Data Peribadi kepada sesuatu pembekal perkhidmatan, pembekal perkhidmatan tersebut akan dipilih dengan teliti dan diperlukan untuk menggunakan langkah-langkah yang sesuai untuk melindungi kerahsiaan dan keselamatan Data Peribadi.

AIG Malaysia mengambil langkah-langkah munasabah untuk memastikan bahawa Data Peribadi yang kami proses boleh dipercayai untuk penggunaan yang dimakdsudkan, dan adalah setepat dan lengkap seperti yang diperlukan untuk memenuhi tujuan-tujuan yang diterangkan dalam Notis Privasi ini. AIG akan menyimpan Data Peribadi untuk tempoh yang diperlukan untuk memenuhi tujuan-tujuan yang dibutirkan dalam Notis Privasi ini melainkan satu tempoh penyimpanan yang lebih panjang diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang.

Jika anda menyediakan Data Peribadi kepada AIG Malaysia mengenai individu-individu lain, anda bersetuju untuk: (a) memberitahu individu tersebut tentang kandungan Notis Privasi ini; dan (b) memperolehi apa-apa persetujuan yang dikehendaki selaras dengan undang-undang untuk penggumpulan, penggunaan, penzahiran dan pemindahan (termasuk pemindahan rentas sempadan) Data Peribadi tentang individu tersebut sejajar dengan Notis Privasi ini.

Kami akan menyediakan anda dengan peluang-peluang berkala untuk memberitahu kami keutamaan pemasaran anda, termasuk dalam komunikasi-komunikasi kami kepada anda. Anda juga boleh menghubungi kami secara e-mel di AIGMYCare@aig.com atau menulis kepada AIG Malaysia Insurance Berhad di Level 18, Menara Worldwide, 198, Jalan Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur untuk memberitahu kami keutamaan pemasaran anda dan untuk memilih supaya tidak menyertai (“opt-out”).

Jika anda tidak lagi mahu menerima e-mel berkaitan pemasaran dari AIG Malaysia pada masa hadapan, anda boleh memilih untuk tidak hendak menerima e-mel berkaitan pemasaran dengan mengklik pada pautan untuk "unsubscribe" yang disediakan dalam setiap e-mel atau dengan menghubungi kami di alamat-alamat di atas.

Kami bertujuan untuk mematuhi permintaan anda untuk tidak hendak menerima e-mel dalam tempoh masa yang munasabah. Sila perhatikan bahawa jika anda membuat pilihan sedemikian seperti yang diterangkan di atas, kami tidak akan dapat membuang Data Peribadi anda dari pangkalan data pihak ketiga yang kami telah berkongsi Data Peribadi anda (iaitu, kepada mereka yang telah kami memberikan Data Peribadi anda hingga tarikh di mana kami bertindak balas terhadap permintaan anda). Sila juga perhatikan bahawa jika anda buat pilihan untuk tidak hendak menerima komunikasi pemasaran daripada kami, kami mungkin masih akan hantar komunikasi tentang pentadbiran penting lain di mana anda tidak boleh dipilih untuk tidak hendak menerima komunikasi sedemikian.

Dalam negara-negara tertentu, seseorang individu mungkin mempunyai hak untuk akses, membetulkan, membantah penggunaan, atau meminta penghapusan atau penyelindungan Data Peribadi atas alasan-alasan tertentu. Sila hubungi kami seperti yang dinyatakan dalam seksyen "Pihak untuk dihubungi berkenaan dengan Data Peribadi anda" di atas untuk permintaan-permintaan sedemikian atau jika anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan tentang bagaimana kami proses Data Peribadi. Sila perhatikan bahawa sesetengah Data Peribadi boleh dikecualikan daripada hak untuk akses, membetulkan, membantah penggunaan, atau meminta penghapusan atau penyelindungan selaras dengan undang-undang privasi dan perlindungan data tempatan.

"Maklumat Lain" adalah sebarang maklumat yang tidak mendedahkan identiti khusus anda, seperti:

 • Maklumat pelayar dan peranti elektronik; 
 • Data penggunaan App;
 • Maklumat yang dikumpulkan melalui cookies, tag piksel dan teknologi lain; 
 • Maklumat demografi dan maklumat lain yang disediakan oleh anda; dan 
 • Maklumat agregat.

Kami atau pembekal perkhidmatan pihak ketiga kami mungkin mengumpul Maklumat Lain dengan pelbagai cara, termasuk:

 • Melalui penyalar internet atau peranti elektronik anda: Maklumat tertentu akan dikumpul oleh kebanyakan laman web, seperti alamat IP anda (iaitu, alamat komputer anda di internet), resolusi skrin, jenis dan versi sistem operasi (Windows atau Mac), jenis dan versi pelayar internet, masa lawatan dan halaman-halaman dilawat, nama dan versi Perkhidmatan Elektronik AIG (seperti App) yang anda mengguna. Kami menggunakan maklumat ini untuk Perkhidmatan Electronic AIG berfungsi dengan betul.
 • Melalui penggunaan App anda: apabila anda memuat turun dan menggunakan App, kami dan pembekal perkhidmatan kami boleh mengesan dan mengumpul data penggunaan App, seperti tarikh dan masa yang App pada peranti elektronik anda mengakses pelayan kami serta maklumat dan fail apa yang telah dimuat turun ke App berdasarkan nombor peranti anda.
 • Menggunakan cookies: Cookies adalah cebisan maklumat yang disimpan secara langsung pada komputer yang anda gunakan. Cookies membolehkan kami mengenali komputer anda dan mengumpul maklumat seperti jenis pelayar internet, masa yang dihabiskan mengguna Perkhidmatan Elektronik AIG, halaman yang dilawat, bahasa keutamaan dan halaman negara relevan. Kami mungkin menggunakan maklumat tersebut untuk tujuan keselamatan, untuk memudahkan pelayaran, untuk memaparkan maklumat dengan lebih berkesan, untuk memperibadikan pengalaman anda semasa menggunakan Perkhidmatan Elektronik AIG, atau mengumpul maklumat statistic tentang penggunaan Perkhidmatan Elektronik AIG. Cookies selanjutnya membenarkan kami untuk membentangkan iklan atau tawaran yang paling mungkin menarik kepada anda. Kami juga mungkin menggunakan cookies untuk mengesan tindakbalas anda kepada iklan-iklan kami dan kami mungkin menggunakan cookies atau fail lain untuk mengesan penggunaan laman web lain anda.

Salah satu syarikat-syarikat iklan yang kami gunakan ialah Google, Inc, yang berniaga sebagai DoubleClick. Untuk maklumat lanjutan tentang cookies DoubleClick, atau untuk memilih keluar dari cookies iklan DoubleClick sila lawat: http://www.google.com/privacy/ads/. Anda boleh menolak menerima cookies lain yang kami gunakan dengan melaraskan tetapan pelayar anda. Walau bagaimanapun, jika anda tidak menerima cookies tersebut, anda mungkin mengalami kesulitan dalam penggunaan Perkhidmatan Elektronik AIG dan beberapa produk dalam talian.

 • Menggunakan tag piksel, isyarat web, GIF jelas atau teknologi serupa yang lain: Ini boleh digunakan dengan sesetengah Perkhidmatan Elektronik AIG dan pesanan e-mel yang diformatkan dalam HTML untuk, antara perkara-perkara lain, mengesan tindakan pengguna-pengguna Perkhidmatan Elektronik AIG dan penerima-penerima e-mel, mengukur kejayaan kempen pemasaran kami dan mengumpulkan statistik tentang penggunaan dan kadar tindak balas Perkhidmatan Elektronik AIG.

Kami menggunakan perkhidmatan analitik Adobe Omniture, yang menggunakan cookies dan isyarat web untuk membantu kami lebih memahami tentang bagaimana laman web kami diguna oleh pengguna jadi kami boleh terus untuk memperbaikinya. Adobe tidak mempunyai hak untuk menggunakan maklumat yang kami menyediakan kepada mereka selain yang perlu untuk membantu kami. Untuk maklumat lanjut tentang perkhidmatan Omniture Adobe, termasuk bagaimana untuk memilih keluar (“opt-out”), pergi ke http://www.adobe.com/privacy.html.

 • Lokasi fizikal: Tertakluk kepada undang-undang berkenaan, kami mungkin mengumpul maklumat mengenai lokasi fizikal peranti elektronik anda dengan, contohnya, menggunakan satelit, menara telefon mudah alih/sel atau isyarat WiFi. Kami mungkin menggunakan lokasi fizikal peranti anda untuk menyediakan perkhidmatan dan kandungan yang diperibadikan berasaskan lokasi kepada anda. Tertakluk kepada keutamaan pemasaran anda seperti yang dinyatakan kepada kami atau undang-undang berkenaan, kami juga mungkin berkongsi lokasi fizikal peranti anda, digabungkan dengan maklumat tentang apa iklan yang anda lihat dan informasi lain yang kami kumpulkan, dengan rakan kongsi pemasaran kami bagi membolehkan mereka menyediakan anda dengan kandungan yang lebih peribadi dan mengkaji keberkesanan kempen pengiklanan. Dalam kes tertentu, anda mungkin dibenarkan mengizin atau menolak kegunaan dan/atau perkongsian lokasi peranti anda, tetapi jika anda memilih untuk menafikan kegunaan dan/atau perkongsian tersebut, kami dan/atau rakan kongsi pemasaran kami mungkin tidak dapat menyediakan anda dengan perkhidmatan dan kandungan diperibadikan yang berkenaan.
 • Dari anda: Sesetengah maklumat (contohnya, lokasi atau cara-cara perhubungan terpilih anda) dikumpul apabila anda memberikannya secara sukarela. Melainkan jika disatukan dengan Data Peribadi, maklumat ini tidak mengenal pasti anda.
 • Dengan mengagregatkan maklumat: Kami mungkin agregat dan menggunakan maklumat tertentu (contohnyha, kami mungkin mengagregatkan maklumat untuk mengira peratusan pengguna-pengguna kami yang mempunyai kod telefon bagi kawasan tertentu).

Sila perhatikan bahawa kami mungkin menggunakan dan menzahirkan Maklumat Lain untuk sebarang tujuan, kecuali di mana kami dikehendaki untuk melakukan sebaliknya di bawah undang-undang yang berkenaan. Jika kami dikehendaki melayan Maklumat Lain sebagai Data Peribadi di bawah undang-undang berkenaan, maka, sebagai tambahan kepada penggunaan yang tersenarai dalam seksyen "Maklumat Lain yang Kami Kumpul" di atas, kami mungkin mengguna dan menzahirkan Maklumat Lain untuk semua tujuan kami mengguna dan menzahirkan Data Peribadi.

Notis Privasi ini tidak menangani, dan kami tidak bertanggungjawab untuk, privasi, maklumat atau amalan lain-lain pihak ketiga yang lain, termasuk mana-mana pihak ketiga yang mengendalikan mana-mana laman web kepada mana Perkhidmatan Elektronik AIG dihubungkan. Hubungan kepada Perkhidmatan Elektronik AIG tidak bererti pengesahan laman web oleh kami atau oleh syarikat-syarikat kumpulan kami.

Sila ambil perhatian bahawa kami tidak bertanggungjawab untuk pengumpulan, penggunaan dan penzahiran polisi dan amalan (termasuk amalan keselamatan maklumat) organisasi lain, seperti Facebook®, Twitter®, Apple®, Google®, Microsoft®, RIM / BlackBerry® atau mana-mana pemaju aplikasi, penyedia aplikasi, pembekal platform media sosial, pembekal sistem operasi, pembekal perkhidmatan wayarles atau pengilang peranti elektronik, termasuk apa-apa Data Peribadi yang anda mendedahkan kepada organisasi lain melalui atau berkaitan dengan Perkhidmatan Elektronik AIG.

Perkhidmatan Elektronik AIG tidak ditujukan kepada individu-individu yang berumur 18 ke bawah, dan kami meminta bahawa individu-individu tersebut tidak memberikan Data Peribadi melalui.Perkhidmatan Elektronik AIG.

Kami menyemak Polisi Privasi ini dengan kerap dan rizabkan hak untuk membuat perubahan pada bila-bila masa untuk mengambil kira perubahan dalam perniagaan kami dan keperluan undang-undang. Kami akan memaparkan pengemaskinian tersebut pada Laman ini.

Sila lihat tarikh "LAST UPDATED" di bahagian atas Notis Privasi ini untuk mengetahui tarikh semakan terakhir; sebarang perubahan akan berkuat kuasa serta-merta apabila dipaparkan pada Laman ini.

Di mana terdapat percanggahan antara Notis Privasi versi bahasa Inggeris dan Notis Privasi ini, Notis Privasi versi Bahasa Inggeris hendaklah dipakai.